סי' ד

תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו | 155 283 דבודאי נשאל על נדרו 282 מיתה מתנתו מתנה . . . ] אמרינן הואיל ונתן בש' 281280279 286 אהדדי 284 היא למ [ . . ] ני ̊ לממני למימני 285 גברי רברבי דפליג . . . ] ורבותיה ולערובינהו 287 ורבו הרב ן' מ { ג } ש 10 { בחדא מחתא } [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] { ספר } התרומות 291 290 ונכוחים לפי דברי התלמוד 289 שדברים כינים 288 ורבו הרי"ף ז"לז"ל מרע שהקדיש את כל נכסיו והבריא יכול לחזור בו ( בבא בתרא קמח ע"ב ) , באופן שהקדיש נכסיו בהיותו שכיב מרע . ואילו רב הונא ( שם ) , שאמר ששכיב מרע שהקדיש כל נכסיו נאמן לומר "מנה לפלוני בידי", עוסק בשהקדיש את נכסיו בהיותו בריא . מכאן שאפילו שהקדיש את נכסיו בהיותו בריא ( כנדון דידן ) , נאמן הוא לומר "מנה לפלוני בידי" . ר"י חאמי ( להלן : החכם המתיר ) , פירש שנאמנות זו מבוססת על שהוא יכול להישאל על נדרו . מכאן שגם בנדון דידן יש מקום לשער שנשאל על נדרו לפני שחזר בו, ונתן אותם במתנה לקרוביו . 279 מרדכי, בבא בתרא, אות תרנג, ד"ה אין אדם עושה קנוניא על הקדש ( כתב מעין דברי התוספות דלעיל ) . 28...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה