סי' ג

142 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר שטר ח ̊ וב' ה { יינ } ו משום דאפילו שלא יודה הוא אלא שיכחיש ויאמר 5 181281381481 איני חייב לאו כל כמיניה אלא גובה הב"ח מההקדש { הואי } ל ̊ שיש בידו שטר ולאו כל כמיניה להפסיד ממון בעלי חובותיו בכגון שיק ̊ דיש נכסיו ויכפור להם 185 אלא גובה הב"ח מ { הה } קדש בעל כורחו ואם אמרו הקדש מפק ̊ יע מידי שע שכפי הדין לא היה חל ההקדש כלל על נכסי המקד { יש שי } ש ̊ עליו חוב ולא היה צריך פדיון אלא משום ח ̊ ומרא דהקדש שלא יאמרו הקדש יוצא בלא 187 ואם אמרו הקדש 186 ותקנו כך כד { פי } רש רש"י ז"ל שם בלשון אחרוןפדיון מפקיע מידי שעב"וד מי בהקדש הג ̊ וף 188 אפ"ה אינו 10 כל כך לדעת הרמב"ם ז"ל ̊ ולדעת הראב"ד אפילו הקדש דמים מעיקר הדין אלא מפני הרואין נגעו ב ̊ ה 189 כד { אי } תא בגמרא משום דר' אבהו כו' נמצא שאין { ג } ז ̊ ר ̊ ה שמ ̊ א ̊ יאמרו וכו' נאמנותו של המקדיש במיגו מועיל לו ̊ מטעם מגו דאי בעי מ ̊ יתשיל על נדרו אלא לאפטורי משבועה אבל לאפוקי ממונא ואפילו לבעל חו { ב לא } 181 הכוונה לנימוקי יוסף, בבא בתרא פב ע"א בדפי הרי"ף, ד"ה ב' טענות הם על הודאה . 182 חידושי ה...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה