סי' ב

תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו | 135 אותו ונזכר שלא הקדיש לזה אמר הגמרא אינו כן אלא כיון שאמר שור זה הקדש הוה ליה כמי שמסר אותו להדיוט . א"כ כ"ש בנדון דידן שאמר לשון שמובן ממנו בהדיא שהוא הקדיש שאינו יכול 20 לחזור ולומר כלום הפך ממה שאמר בתחלה וכן משמע 137 שאמר לו כמה פעמיםבעדות של החכם כה"ר בנימן הנז' המנוח כ"ר שלמה פורייכא בן כ"ר אלעזר פורייכא הכהן שכל הקרקעות שיש לו הן מה שהניחו אבותיו הן מה שקנה לו מממונו הם הקדש גמור מעכשו לה' אלהי ישראל לעניי ק"ק 138 הגוף מעכשו והפירות לו ולזרעו אחריו 25 קהל מוסתערב וכיון שאמר לו הגוף מעכשו והפירות לו ולזרעו אחריו נראה ̊ ודאי שהוא מקדיש הקרקעות עתה שכך אמר ג"כ שאין רצוני שיזכה בקרקעותי כי אם ההקדש נראה שהוא מקדיש 139 ואחותי די להקרקעותיו עתה מבלי שום אונס כלל וגם כן אמר דף א צד ב 1 במטלטלין וחפצים שישארו אחרי ומכל אילו הדברים נראה שאין בהם לא התול ולא שחוק ולא קלות ראש כיון שאמר הם הקדש לה' אלהי ישראל שאין אדם משחק בה' אלהי ישראל . גם מהעדות של 140 נראה שאין בדבריו שחוק וקלות ראש כיון שאמר ר' דוד ארוך 5 שכל הקרקעות שלו הם הקדש לה' אלהי ישראל ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה