סי' א

תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו | 121 ג ̊ { ם } בא כ"ר עבדיה נקיב יצ"ו והגיד בתורת ע ̊ דו ̊ ת א { י } ך ̊ ב ̊ { ח } ו ̊ ד ̊ ש ̊ אדר של שנת ̊ ינו } זו שאל ל { ר' שלמה הנזכר } ואמ ̊ ר לו שמעתי עליך שהקדשת קרקע ̊ { ותיך } והשיב לו לא הקדשתי אותם לפי ש { עה } 30 גם בא הח' כה"ר ̊ ישועה כהן יצ"ו והגיד בתורת עדות איך בחדש אדר הנז' איך { כשהיה בא מבולאק } 31 10 פגע בר' שלמה הנז' { וא } מר לא תנשא ויש לך { ק } רקעות וחפצים תניחם ̊ למ ̊ י והש ̊ { יב ̊ לו ̊ שיש לו אחות ובניה } והם יקחו אותם גם העיד { כ"ר נתן בכ"ר זכאי } יצ"ו איך בכ ̊ ל פע ̊ ם ̊ ה ̊ יה ̊ אומר לר' שלמה ̊ { ה } נ ̊ ז ̊ ' ל ̊ מ ̊ ה ̊ { לא תנשא } יש לך קרקעות וחפ ̊ צ { י } ם למי תניחם ושמעתי ש ̊ { ע } ש ̊ { י } ת ̊ ק ̊ ר ̊ ק ̊ עו ̊ תיך הקד ̊ ש וה { שיבני שלא היה מדבר אותם } ה ̊ דברים { א } לא דרך 33 ו ̊ הע { ד } ויות הנז ̊ ' { היו אחר } האיו ̊ { ם } 32 ואיני עושה אותם הקדש כלל היתול שאיי { מ } נ ̊ ו ̊ על כ { ל אח } ד ̊ ואחד מן הע ̊ דים הנז ̊ ' { וגז } רנו { חרם חמ } ור ו { ג } מור להעיד { האמת ומה שהיה בפנינו כ } תבנו וחתמנו שמותינ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה