ד. תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו

2 1 מחכמי ומ מנהיגי קה ל המוסתערביםר' אברהם ב"ר אלעזר סכנדר י, 3 לער ך , ו נפט ר ב י ו ם ט' בא לולבק היר . נולד בש ני ם ש כ"ה - ש" ל 4 היה תל מ ידם של ר' א ברהם מונס ון ור' יעקב קשטרו . ר' דוד ת " י . קונ פ ור ט י כות ב עליו שה ו א ה חזי ק י שיב ה ב ביתו : " ובזמן הה ו א היה במצרי ם ה רב ר ' אברהם סכנדרי . . . והיתה לו ישי בה בכל בו קר ובו קר, ו אני הכותב למדתי בב ית ו ק ר ו ב ל שנה אחת ב שנת הת"ה 5 ע ל פ י עדותו של ר' יו סףלי ציר ה בחב ר ת החכמי ם הג דו לים . . . " . 6 אספ ן ספרים שה שקיעסמב רי הוא הי ה "בעל שו "ת ודר וש ים" . הרב ה מהו נו בה ע תקת ס פ ר ים ו היה ב על ס פ רי יה גד ולה , שעמדה ל ש ימו שם של חכמי קהיר . את התשובות שב סי' א - ד להלן, כתב 7 ר כ ז נו כאן א ת כת בי היד העוס ק יםע וד בטר ם מל או ל ו ע שרי ם . בפ רשת עיזבונו של ש למה פר יכה, בה ם הו א נושא ו נ ותן עם ח כמי דו ר ו, ו כן תשובה בעני ין אלמנה מינקת מ כ ת בי יד שו נ ים . ותשובה נו ספת העוס קת בה ית ר ר כ יש ת נ כ ס מגוי שהו שכר ל יהו די . שתי ת שו בו ת מ כ ת יב ת יד ו ה וב או בתשובות רב י אב ר הם טרי קה ( להלן ע מ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה