סי' א

תשובות רבי אברהם מונסון | 99 שלפנינו כולל רק את סופה של תשובת ר' אברהם מונסון . את פרטי השאלה השלמנו על פי המקורות המקבילים . התשובה צד א 14 1 אומר לעלות כופין אותה ̊ אבל היא אומרת לעלות אין כופין אותו דהורע כחה ב ̊ [ . ] וא ̊ [ . . . 16 תירץ דמתני' בזמן הבית דמצוה לעלות וירושלמי 15 ומהר"ם וא' נשים 17 [ . . . מיירי בזמן הזה והקשה כי דמייאט הי' [ א ] כעכו אשר אצלנו שאין ישובה ועניינה רק כאחד הכפרים אלא שיש בה נמל לצאת ולבא . . . אכן עתה בתשובת מעכ"ת [ = מעלת כבוד תורתו ] מצאתי כתוב שהיא עיר כארץ מצרים ושכיחי בה כל מילי" . 14 המשיב מתייחס כאן לסתירה בין התלמוד הבבלי לירושלמי שעליה עמדו כמה מהראשונים ( ראו להלן ) . לפי הבבלי ( כתובות קי ע"ב ) , "הוא [ = הבעל ] אומר לעלות [ = לארץ ישראל ] והיא [ = האישה ] אומרת שלא לעלות, כופין אותה לעלות . . . היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות, כופין אותו לעלות" ; לפי הירושלמי ( כתובות פי"ג הי"א, לו ע"ב ) , "הוא רוצה לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה, כופין אותה לעלות . היא רוצה והוא אינו רוצה, אין כופין אותו לעלות" . מדברי הירושלמי הוכיח מהר"ם מרוטנבורג ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה