ג. תשובות רבי אברהם מונסון

1 ונפטר בה בשנתר' אברה ם ב ן חנניה מו נסון נולד במצרים בשנת ש"כ 2 הו א למ ד בישי בת ר ' בצלאל א ש כ נ זי . מ ש נ ת שנ"ג ש ימש ש ע "ט . 4 3 ו כתב "פסקי ם רבים ושיט ות ו דרושים" . כדיין וכראש י שיבה בקהי ר קב צים מתשובות יו ש ב כתב יד היו בי ד י ר' מש ה בנבנש תי ור' חיים 5 ר בות מ תשוב ו תי ו שקועות בס פ ר ו תיוס ף דוד אזו לאי ( חי ד"א ) . 6 ר"א מונסון היה רבו של ר' א ברה ם סכנ ד רי הש ו"ת של חכמ י ד ורו . וחותנו של ר ' אברהם ק ש טר ו . הוא התכת ב עם חכמי שאלוניקי ר' 7 ור ' שמוא ל די מדינ ה ( רש ד "ם ) . ז ה האחרון של מה הכה ן ( מהרש" ך ) הכיר בערכ ו, א בל לא הי סס לבקר א ותו קשות על פסקו שבסי' א 8 ל ר שותו עמדה ספריי ה ש כ ללה ח יב ור ים רבים בכתבי יד . להל ן . בשרי די הת שו בות ( לה לן ) הוא מ פנ ה ל מ קו רו ת נדירים ש ע ו ד ל א נ דפסו בתקופת ו . באח רית ימיו התייש ב בק ושטא . 1 ראו רוזאניס, ח"ג, עמ' 158 . 2 ראו עליו : קורא הדורות, עמ' קמז ; בורנשטיין-מקובצקי, מפתח, עמ' נו ; שם הגדולים, מערכת גדולים, מערכת הא', אות עז ; אור החיים, עמ' 84 - ,85 מס' 160 ; טוב מצרים, עמ' נג - נד, אות י ; ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה