סי' א

תשובות רבי שלמה אלפרנג'י | 47 עם היות השואל הזה אין רוח חכמים נוחה הימנו, וקא עבר על דברי חכמים . . . וראוי היה שלא להשגיח בקולו . . . ואל יהא חוטא נשכר . . . מ"מ תורה הי' [ א ] ואין 13 ראוי לכפות עליה פסכתר . מהר"ם גאויזון הדגיש שהבעל עשה ככל יכולתו לצמצם את הפגיעה באשתו, וחלק מהאחריות הטיל על הארוסה : ומה גם היא [ = הארוסה ] חטאה . . . וגזרת הב"ד גזרו עליה בפעם הראשונה שאל תתקדש ואל תשתדך לראובן זה כל עוד שאשתו אגידה ביה . כאשר נתברר אצלי כי שלחו לה הב"ד י"ב [ = יכון בצדק ] [ ב ] כח נח"ש [ = נידוי, חרם, שמתא ] שאל תשתדך עמו עד שיתן בטחון על כתובת הראשונה ויכתוב לה גט כראוי וענתה לשליח ב"ד הן הן ואח"כ עם שידעה שאשתו לא רצתה לקבל הגט ושמעה קול 14 אליו . . . אמריה החליקה עד שנתרצה לעבור על גזרתאלה, גזרת הב"ד של א"י 15 הנח"ש ב"ד ולכפות עליו פסכתר . "השר הצורר" האמור לעיל אינו אלא מושל מחוז ירושלים, מחמד אבן פרוח', שכונה 16 בתקופת שלטונו השנייה ( בשניםבכמה מקורות "השר הצורר" או "הצר הצורר" . שפ"ב - שצ"א כשהדעת נוטה לכך שנפטר קרוב יותר לשנת שפ"ב" . מהתשובה שלפנינו עולה שהפרשה התרחשה בין הש...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה