ב. תשובות רבי שלמה אלפרנג'י

רב י שלמה ב ן ש ם טוב א לפר נ ג' י , מחכמי מ צרי ם במא ו ת הט"ז - 1 מאיר בני הו משער שהוא נול ד לפני י"ז, ה יה די ין, פו ס ק ומ שורר . 2 אבל נ ר אה שיש לה ק די ם א ת ש נת לי דתו בכמ ה שני םשנת ש"ל, 4 ר"ש אלפ רנג 'י ה יה 3 הו א נ פ טר לאחר שנת ש פ " ה . כ מ וב א לעיל . חבר קרוב ש ל ר' מ אי ר גא ויזון, שימש דיין בבי ת דינו וח תם על 5 הו א הי ה אדם א מי ד ו בעל נכסים, שבמהלך חי יו איב ד את פסקיו . רכו שו, ה תרוש ש וה גיע לח וסר כול . ח יבר ס פר ש ו"ת שכ לל מאות 6 כמו כן כתב ספ ר ב ש ם "משפ ט אביונים", ש א ותוס ימני ם , ו אבד . 7 ס יים ב שנת שע"ב . אף שתשובו תיו ל הלן א ינן חתומ ות וסופ ן ח סר, זיה ינו או תן הודות ל סג נונ ן המיוחד ולמטבעות ה ל שון שבה ן היה ר ג יל להש תמ ש 8 ו במטב ע ו ת בת שו בות יו . ה ן מש ופעות מל י צ ו ת וניב ים באר מ ית , לשון מן ה מק ורות שיצק ב הן משמעו יות חדשות ומקו ר יות . 1 ראו עליו : טוב מצרים, עמ' קכה אות א ; בניהו, המקורות, עמ' שלג - שלז ; שוחטמן, מבוא, עמ' 87 - 88 . 2 ראו בניהו, המקורות, עמ' שלג . 3 ראו להלן עמ' 69 , תשובתו שם עוסקת כנראה באותה פרשה שבה דן...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה