סי' ו

תשובות רבי משה בירב | 39 186 וחיי למר ולכל ישראל 5 הנז' והאחים הנז' שלשתם יחד נפטרו לבית עולמם שבקו והשאירו אחריהם בנים 187 נמכר חלק הבתים של האח ראובן הנז' ובא יהודה חתנו ו ̊ בנות ̊ ויהי היום לוקח בתו וקנה כל זכות וכל חלק ונח ̊ לה שהיה לראובן הנז' בבתים הנז' ובשאלה ובעליות ובכל אשר היה לו מיד יורשיו ונתנו ליהודה הנז' רשות ויכולת מספיק ושולטנות לבנות ולהרוס ולעשות כרצונו בכל הבתים והעליות ונכתב בשטר הקניה כדת וכהלכה ונכתב ונחתם וניתן ביד יהודה הנז' ועכשו רצה יהודה הנז' לבנות העליה שניטלה התיקרא הנז ̊ ' 188 כאשר בתחילה וקמו יורשי שמעון ולוי הנז' 10 ולכסותה בקורות ומעזיבות לעכב על ידו שלא יכסה ו ̊ לא יבנה העליה הנז' בטענת מאפיל שאם אתה מכסה העליה הנז' תאפיל לשאלה של השותפות וז' בעבור החלון הפתוח מהעליה לשאלה הנז' ויהודה הקונה טוען כי הוא קנה כל זכות שהיה לראובן חמיו הנז' לבנות ולכסות ולעשות כרצונו בבתים הנז' וכיון שהעליה היתה מכוסה בימי קדם כמו שגלוי וידוע לכל יושבי העיר הזאת ויהודה הנז' עשה מעשה ב"ד על זה איך העליה הנז' היתה מכוסה בימי קדם 189 והנו חתום בידו בעדי ̊ ם כש ̊ רים ושאל השואל...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה