סי' ה

36 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ו ̊ למחות בידם ולפסול ס"ת שנכתבו באותם עורות אם לאו ושכרך כפול . . . ] ח ̊ ר ̊ מן השמים . ת ̊ ש ̊ { ובה } 177 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ם העור { ו } ת בסיד . . . ] פ ̊ חד ̊ 178 10 . . . ] ש ̊ ו ̊ ר ̊ כח [ . . . ] לה ̊ כ ̊ ר ̊ י ̊ ע ̊ על ע ̊ סק [ . . . ] ע ̊ כ ̊ ת הספ ̊ רים . . . ] { לאחר המ } תוח ח ̊ ו ̊ ז ̊ ר ̊ י ̊ ם ומעב ̊ ד ̊ י ̊ ן ̊ לשם ס"ת הם עשו ̊ יים . . . ] מקום ו ̊ ח"ו להוציא על ̊ { י } הם ̊ ש ̊ ו ̊ ם { ל } ע ̊ ז כי הם עשויים ̊ 179 אבל אם יש לכם { כדין } ו ̊ כהלכ ̊ { ה } ו ̊ כן ̊ מ ̊ צ ̊ ינ ̊ ו ̊ ש ̊ כתב הט ̊ ו ̊ ר וז"ל 180 לידי מתוח ̊ ולהעביר עליה ̊ םי ̊ כ ̊ ו ̊ ל ̊ ת ̊ להחזי ̊ ר ירי ̊ עות הד ̊ ק 15 סיד לשמה הרי יצאתם ידי עיבוד לשמה הרי בפי' כתב 181 ו ̊ לכן . . . ] ש ̊ { ח } ז ̊ ר ̊ ת המתוח ̊ וכו' נקרא עבוד לשם ̊ ס ̊ ת לכתחילה 177 התשובה כתובה בכתיבת יד שונה, ודהויה מאוד . נראה שלפנינו אוטוגרף של המשיב . 178 אולי צ"ל : "הסופר" ....  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה