סי' ד

תשובות רבי משה בירב | 33 להם מים ונתאחר לבוא עד שאבדו הם וכל אשר להם . או שמא היו פוגעים בנו לסטים והיו הורגים אותם ואם תאמר לא היו הורגים אותם אלו היו לוקחים הבהמות 154 בלבד או הלחם בלבד או המלבושים 10 בלבד או המים בלבד אם כלי המים בלבד מיד 155 מחללין שבת במלאכות גמורות על ספק סכנתהיו מתים . ורז"ל אמרו נפשות והתורה 157 זאת ועוד 156 ואין סומכין על הנס . לא צוותה שימסור אדם עצמו לסכנות והלא רוב ה ̊ עם מחללים השבת בכמה דברים שהם מלאכות גמורות שחייבין על זדונן סקילה 160 ואין 159 ותלישת עשבים 158 ולקיט ̊ ת יבלת מעל הבגדיםכגון הריגת פרעושים 161 איש שם על לב 162 דיש תחומין מן התור ̊ ה 15 ובענין זה דאין אפי' חיוב מלקות אלא למאן דאמר כל כך הוא 154 בשו"ת מהר"ם גלאנטי, סי' קי, לשון דומה : "אם יקחו ממנו המים או כלי המים" . 155 משנה יומא פ"ח מ"ו ( פג ע"א ) : "וכל ספק נפשות דוחה את השבת" . 156 מכילתא דרבי ישמעאל, כי תשא, מסכתא דשבתא, פרשה א ( מהד' הורוביץ, עמ' 340 ) : "מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת" ; שם, עמ' 341 : "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" ; תנחומא ( מהד' בובר ) , פרשת וישב, סי' ח, ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה