סי' ב

18 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר מה את הפרטים המזהים של החכמים ושל הישיבות . בשו"ת מהרי"ט צהלון ( ישנות ) , סי' עט נוסח השאלה הוא כך : ראובן ש"מ [ = שכיב מרע ] צוה לפני מותו שיתנו מנכסיו סך פ' [ לוני ] לישיבת הח' [ כם ] פ' [ לוני ] ועתה אחרי מות ראובן באים היורשים לשנו' [ ת ] ההקדש שהקדיש אביהם ורוצים לתת הסך ההוא לישיבה אחרת . בתשובת ר"מ בירב ( להלן עמ' 20 ) מתגלה לראשונה שאכן מדובר בישיבתם של ר' שם טוב עטיאה ור' אברהם גבריאל ( תשובותיהם מפוזרות בספרי חכמי דורם ) . שני חכמים אלו הרביצו תורה ופעלו גם כראשי ישיבות ונתמכו על ידי פילנתרופים מקושטא . מתשובת מהרי"ט צהלון עולה שהגביר מקושטא ציווה לפני מותו להקדש 86 להקמת קרן שרווחיה יינתנו כל שנה לישיבת ר' שם טוב עטיאה 150,000 לבנים, ולישיבת ר' אברהם גבריאל בצפת . משו"ת מהרי"ט עולה שהגביר מינה את חתנו 87 על הקרן . שנה לאחר מותו קבע החתן מקום לימוד בישיבה אחרת כאפוטרופוס ומימן באמצעות הון עצמי ובעיקר בעזרת כספי הקרן של חותנו, את הלומדים 88 שהועברו לישיבתו . מהרי"ט צהלון ור"מ בירב הצדיקו את חכמי צפת הנזכרים ואסרו על החתן להעביר והחכ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה