סי' א

4 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר 10 לשם קבלת הסכמת החכמים לפסק דינו . ייתכן גם שהשאלה ידו לבית הוועד בצפת נשלחה לצפת על ידי אחד הצדדים בסכסוך . ככלל, כל התשובות הידועות על שאלה זו אינן מתוארכות, מלבד תשובת ר' יוסף מטראני, שנכתבה בשנת שס"ב . מתשובת ר' חייא רופא אנו למדים שגם ר' יעקב בירב ( השני ) כתב תשובה בעניין הנדון, והואיל והוא נפטר לכל המאוחר בשנת ש"ס, ואחיו ר"מ בירב נפטר לפני חודש אב שס"א, מן ההכרח שהשאלה התעוררה קודם פטירתם . מסתבר שר' משה בירב ור' חייא רופא כתבו את תשובותיהם אחרי שנת שנ"ט במסגרת 11 נסמכו שניהם על ידי ר"י בירב וחתמו על התשובה בית הוועד, שכן רק באותה שנה 12 שאלה זו היתה כנראה אחת השאלות הראשונות שנידונו עלכחברים בבית הוועד . 13 וכנראה אחת השאלות האחרונות שבהן עסק ידי חכמי בית הוועד שנסמכו זה מקרוב ר"י בירב ( השני ) בעצמו . לפיכך ניתן לתארך את כתיבת תשובתו של ר"מ בירב בין השנים שנ"ט - שס"א . למרות האמור לעיל, מעניין שבראש התשובה בשו"ת מהרי"ט נרשם "בצפת תוב"ב שנת השס"ב" . אולם אפשר שהשאלה הובאה בפניו רק בשנת שס"ב, לאחר פטירת ר"מ בירב, או אולי רק אז התפנה ר...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה