פתח דבר

ב | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר שתשובותיהם נכללות בכרך זה הם : ר' שלמה אלפרנג'י, ר' אברהם מונסון, ר' אברהם סכנדרי, ר' דוד קונפורטי, ר' משה בירב, ר' אברהם טריקה, ר' אלעזר חאמי ור' יעקב לינדוס . לכתבי היד הוספנו הערות והארות הכוללות מראי מקומות לספרות התורנית, הפניות לספרות המחקר, ציונים לתשובות מקבילות בכתבי יד ובדפוסים, פרשנות וביאורים לקטעים סתומים, מבואות מיוחדים לכל תשובה, ומבוא כללי הסוקר בקצרה את הידוע על מורשתם ההלכתית של החכמים הנזכרים . עשינו כמיטב יכולתנו לשחזר את נוסחי התשובות על ידי צירוף מחדש של קטעים שהופרדו ושהתפזרו בגניזה, או באמצעות השלמת מילים וחלקי משפטים שנמחקו, דהו או ניטשטשו . הכרכים הבאים בסדרה זו יכללו אי"ה חיבורים נוספים של חכמים שפעלו במצרים במאות הי"ז - י"ח ושכתבי ידם שמורים בבתי עקד ספרים : תשובות ר' משה יהודה עבאס, כ"י אוקספורד - בודלי 470 . Mich 326, Mich [ בהכנה ] ; תשובות ר' חיים שלום מעלי, כ"י אוקספורד - בודלי 356 . Mich . תודתי נתונה לאגודת פרידברג לכתבי יד יהודיים ( FGMS ) , ובמיוחד לד"ר דב פרידברג ולרב ראובן רובלו שתמכו במחקר זה . תודתי נתו...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה