רשימת המקורות

474 בין שלום לשלמות הארץ ארכיון ז ׳ בוטינסקי מרכז תנועת החרות דוחות ומסמכים ארכיוניים חוזרי המרכז העולמי של המזרחי, אצ״ד ידיעות המרכז העולמי של המזרחי, אצ״ד מצעי בחירות של החזית הדתית המאוחדת, אצ״ד המשמרת הצעירה של המפד״ל, אצ״ד דברי הכנסת ועד הביטחון עיתונות יומית ושבועית במישור דבר הארץ הַבֹּקֶר היום היסוד הירדן המודיע העתיד הפועל הצעיר הַצֹּפֶה למרחב מחניים מעריב נתיבה פנים אל פנים קול ישראל שערים דוחות ומסמכים שפורסמו ׳בין הבלגה לטרור׳ – ׳בין ״הבלגה״ ל״טרור״ : הכינוס הישובי ביולי 8391׳, הביאה לדפוס אניטה שפירא, הציונות : מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל , ו ( 1981 ) , עמ׳ 359 - 426 . 574רשימת המקורות ברויאר, לכיוון התנועה – ברייער יצחק, לכיוון התנועה : הצעת תכנית להסתדרות פועלי אגודת ישראל , דפוס א׳ מוזס, תל אביב תרצ״ו . ברנר, ההתפוטרות – אורי ברנר, ׳ ההתפוטרות ׳ : מדוע נמנע ממפקדי הפלמ ״ ח להשתלב בפיקוד צה ״ ל ב- 1949 ( מחברות מחקר , יז ) , יד טבנקין, מכון ישראל גלילי לחקר כוח המגן, רמת אפעל 1987 . ׳פרוטוקול ועדת החמישה׳ – ׳פרוטוקול ועדת החמישה, יולי 8491׳, בתוך...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב