סיכום ומסקנו ת אידיאולוגיה, מדיניות ומנהיגות בציונות הדתית

744סיכום ומסקנות עסקת חליפין קואליציונית שהתבססה על ההבדלים במדרגי הערכים בין שני הצדדים לעסקה : מפא״י העניקה עדיפות מכרעת לסוגיות של מדיניות חוץ וביטחון, ואילו נושאי דת ומדינה הם שעמדו בראש סולם הערכים של מפלגות הציונות הדתית . לפיכך חשבה מפא״י את המפלגות האלה לשותפות הנוחות ביותר לקואליציות שבראשותה, והיא הייתה מוכנה לוותר להן בתחום 1 הדתי בתמורה לתמיכתן בעמדותיה בתחום המדיני-ביטחוני . מחקריי על יחסי דת ומדינה בישראל העלו מסקנה שונה מזו של עציוני : הסדרי הסטטוס קוו בנושא הדתי ושיתופן של מפלגות הציונות הדתית בממשלות שבראשות מפא״י לא היו מעוגנים בעיקרם בשיקולים של אריתמטיקה קואליציונית ולא היו קשורים במובהק להבדלים שבין מדרגי הערכים של שותפי הקואליציה . הברית ההיסטורית בין הציונות הדתית למפא״י התבססה בעיקר על שיקולים של פוליטיקה הסדרית ששיקפו את הכרתה של המפלגה הדומיננטית בצורך בשיתוף ובהסדרים עם נציגיו הפוליטיים של המחנה הדתי, כדי לשמור בדרך זו על האחדות ועל היציבות הפוליטית . על כך תעיד ההתמדה של מפא״י ומפלגת העבודה בשותפות שלהן עם מפלגות דתיות גם כשיכלו להקים קואליציות זוכות בלעדיהן...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב