פרק עשירי מלחמת סיני

543מלחמת סיני תמיכתו של שפירא בהחלטה לפתוח במלחמה נגד מצרים לא נבעה מנאמנותו לבן-גוריון ולמפלגתו, וגם לא סימנה תמורה בגישתו המדינית- ביטחונית . הוא היה קרוב הרבה יותר לקו המדיני של שרת, אולם באותה תקופה לא הייתה לקו זה השפעה של ממש על מדיניותה של מפא״י . מנהיג המפד״ל גם לא היה פציפיסט עקרוני . הוא היה מוכן לעשות הכול כדי למנוע את החורבן ואת שפיכות הדמים של פעולות האיבה, אך השלים עם החלטה על פתיחה במלחמה כשהשתכנע שאין כל דרך אחרת לשמור על ביטחונה ועל קיומה של ישראל ולהגן על האינטרסים החיוניים שלה . התגובות לניצחון במלחמה בקרב הציבור הדתי מלחמת סיני נתפסה ברחבי העולם היהודי כהישג צבאי מפואר של ישראל . הציבור הדתי ודובריו ייחסו למלחמה משמעות דתית והציגו את תוצאותיה כאות ועדות לישועה משמים . בהחלטה שקיבל הוועד הפועל של המפד״ל תואר הניצחון במלחמה כהתגלות מחודשת של נִסי יציאת מצרים : בראותנו את היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים והמכות הגדולות שהפליא לעשות על ידי צבאות ישראל בחיל מצרים, ברכבו ובשריונו, נקרא העם היושב בציון ובית ישראל כולו להודות לה׳ על חסדיו, להגביר את הכוננות [ . . . ] ולהרבות אה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב