הקדמה

10 בין שלום לשלמות הארץ הציוני והישראלי, ובשנים האחרונות פורסמו גם חיבורים העוסקים בסוגיות בספר אבחן את מגוון הגישות אלה מנקודת השקפתה של הציונות הדתית . הרווחות במחנה הציוני דתי בשאלות שצוינו למעלה, ואתמקד ביחסי הגומלין שבין התפיסות העקרוניות ובין תהליכים של קביעת מדיניות אופרטיבית . תהליכים אלה, על התמורות שחלו בהם, משקפים את השפעתם של כמה וכמה גורמים שאעסוק בהם בספר, כמו המאפיינים המיוחדים לכל אחד מהעימותים הקשורים בסכסוך היהודי - ערבי, תנאי הרקע לפרוץ העימות והגורמים שהיו מעורבים בקבלת ההחלטות בעניינו . בספר אעסוק במגוון הגורמים שהשפיעו על עיצוב מדיניותה של הציונות הדתית בסכסוך, ובהם תנועות וארגונים, אמצעי תקשורת ומנהיגים דתיים ופוליטיים, ובעיקר באלה שמעורבותם הייתה בולטת ואפקטיבית במיוחד . בתקופה הנסקרת בספר מילאו מפלגות פוליטיות תפקידים מרכזיים בתהליכים של עיצוב מדיניות בחברה היהודית בארץ ישראל . בחלקה הראשון של תקופה זו ייצגו את הציונות הדתית במישור הפוליטי שתי מפלגות – המזרחי והפועל המזרחי . בבחירות לכנסת השלישית ביולי 1955 התמודדו מפלגות אלה בסיעה פרלמנטרית משותפת – החזית הדתי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב