סירוב חובת הציות וזכות המצפון

עדית זרטל סירוב עדית זרטל סירוב חובת הציות וזכות המצפון מסה הוצאת הקיבוץ המאוחד Idith Zertal REFUSAL CONSCIENTIOUS OBJECTION IN ISRAEL עורך סדרת קו אדום : גיורא רוזן המערכת : דבי אילון נועם ברוך קרן דותן דינה מרקון עוזי שביט עיצוב עטיפה : אמרי זרטל עורכת : דבי אילון מסת"ב : 4 - 0868 - 02 - 965 - 978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , 2018 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . דפוס "חדקל" בע״מ, תל אביב תשע"ט — 2018 www . kibutz - poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד