האם הספרטנית והלאומיות הציונית בעיניו של מקס נורדאו

46 דנה אולמרט ההיסטורי , במתכת ובאבן של האנדרטה או בחרוז המשורר , שרינונו חי לעד ; וכשעברו מן העולם נטמנו בקבר העניים האלמוני של התולדה " ) נורדאו , 1956 ] 1899 [ : 125 ( . במיוחד הטרידה אותו המחשבה שחלק מן ההלוטים השלימו השלמה גמורה עם גורלם : " בסגולה זו של ההלוטים - להרגיש את השפלתם התהומית כטובת הנאה אישית ולהעריך את קלון הקלונות כתענוג - ראיתי את השיא רב הזוועה ביותר במחזה של ההלוטים " ) שם : 126 ( . ההזדהות עם התרבות האבודה אף עוררה בנורדאו הצעיר שאיפה לחבר טרגדיה על תולדות ההלוטים : " שפכתי דמעות מתוך חרון אין אונים על הקריפטיאה , על ציד ההלוטים שהיה נערך שנה-שנה כשהוא מלווה בחורבן , התעללויות ורצח ושהתקיים לטובת ענייני המדינה " ) שם : 126 ( . נורדאו מתאר כיצד שקע בלימוד קורות ההלוטים , עד שדעתו הוסחה מן העולם . בד בבד הוא מדגיש כי " באותם הימים לא היתה קיימת כל אנטישמיות גלויה . להפך - בכל מקום ומקום הלכה ונתגשמה האמנציפציה של היהודים , ומעולם לא עלה על דעתי לחשוב את עצמי להלוט , ואת גורלי - לגורל חייו של הלוט " . לבסוף התוכנית לכתוב טרגדיה על ההלוטים נותרה במגירה ואילו רגשות ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב