האם: אובייקט או סובייקט?

20 דנה אולמרט ושונים . אני רוצה להציג כמה הבחנות יסוד שבאמצעותן התכוננה הפרספקטיבה הפרשנית שלי על דמויות האם בספרות העברית ובתרבות הלאומית . חלק מאותן הבחנות נוסחו בהקשרים סוציולוגיים , ואחרות נבעו מתוך השיח הפסיכואנליטי ומתוך הביקורת הפמיניסטית והמגדרית בדיסציפלינות שונות . ההבחנה הראשונה גורסת כי אף שאין חפיפה מלאה בין נשים לבין אימהות ) לא כל הנשים הן אימהות ( ובין גברים לבין חיילים ) לא כל הגברים הם חיילים ( , " אימהות " ו " חיילים " הן שתי זהויות מוכללות , המייצגות בהקשרה של התרבות הלאומית המודרנית את הלוז המגדרי , הנשי והגברי , שעליו מושתתת חלוקת התפקידים החברתית . ננסי יוסטון ניסחה זאת באופן בהיר וחד בקובעה כי ילדות לומדות שרק עם כניסתן אל האימהוּת יהפכו לנשים , ואילו בנים לומדים שרק השתתפות פעילה במלחמה תהפוך אותם לגברים ) 119 - 136 : 1986 Huston, ( . כלומר , אימהות מייצגות על פי הסטריאוטיפים המקובלים מעין נשיות מוקצנת ומזוקקת : תפקידן הלאומי הוא להוליד בנים ולגדל אותם להיות גברים לוחמים , והן מגלמות גם את הנטייה המיוחסת לנשים להתקיים דרך הדאגה לאחר ודרך הטיפול בו ולהתמקם בעמדה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב