מפגשים בין חכמי ישראל והגויים בארץ־ישראל

אברהם ודוד רוזנטל אוסף צנוע זה אנו מגישים בהוקרה לחברנו היקר , יוסי גייגר , המשתתף בחבורתנו בוקר בוקר , זה קרוב לשלושים שנה , על התמדתו ותרומתו בלימוד התלמוד . פילוסופים על הנושא בכללו , ועל הנושאים שעלו בשיחות בין החכמים לבין גדולי רומי ראו מ " ד הר , ' הדיאלוגים בין חכמים לגדולי רומי ' , דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות , כרך ד , ירושלים תשל " ג , עמ ' . 297 – 269 משנה , עבודה זרה ג , ד - ה ( על פי כתב יד קויפמן ) שאל פרקלוס בן פלסלוס את רבן גמליאל בעכו , שהיה רוחץ במרחץ שלאפרודיטי , אמר לו : כתוב בתורתכם ' ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ' מפני מה אתה רוחץ במרחץ שלאפרודיטי ? אמר לו : אין משיבין במרחץ . וכשיצא אמר לו : אני לא באתי בגבולה היא באת בגבולי , אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי , אלא נעשת היא אפרודיטי נוי למרחץ . דבר אחר , אם נותנין לך ממון הרבה , אתה נכנס לעבודה זרה שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה ? וזו עומדת על הביב וכל העם משתינין בפניה . לא נאמר אלא ' אלהיהן ' את שהוא נוהג משם אלוה אסור , ואת שאינו נוהג משם אלוה מותר . ראו אהלי יפת , עמ ' , 304 ועמ ' . 198 בראשית רבה ( מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי