ליבניוס, איגרת 1342

מרגלית פינקלברג ליבניוס , Libanius גייגר , אהלי יפת , עמ ' 34 – 33 Richard Foerster , Libanii Opera , Vol . 11 , Epistulae , Leipzig 1921 reprinted 1963 ) , no . 1342 ) כאמור , ליבניוס אינו נמנה עם חכמי יוון בארץ - ישראל , אך היו לו קשרים ענפים עם מלומדים ארץ - ישראלים . קשרים אלה משתקפים בעיקר ממכתביו , שנשתמרו מהם כאלף וחמש מאות . במכתב הקצר המובא כאן הוא פונה בשנת 364 לסה " נ , בהיותו מושל אנטיוכיה , אל פריסקיאנוס מבריטוס ( לא המדקדק מקיסריה שכתביו מתורגמים בכרך זה ) המשמש מושל ארץ - ישראל ( consularis Palaestinae ) היושב בטבריה , ומערב אותו בעניין פנימי הנוגע ליהודי אנטיוכיה . הרקע למכתב הוא ככל הנראה זה : זקן שהיה בעמדה של ארכון יהודי בקהילה באנטיוכיה מבקש לחזור למעמדו , ולשם כך פונה לפריסקיאנוס . בד בבד היהודים שאינם רוצים לקבלו כבעל שררה עליהם פונים אל ליבניוס שיבטל את תוכניותיו של הזקן באמצעות פנייה משלו אל פריסקיאנוס . איגרת 1342 לאותו האיש ( פריסקיאנוס ) נוצרה המולה מסוימת בקרב היהודים שלנו . לפי טענתם , זקן אחד מרושע קיבל חזרה את המשרה הרמה שהחזיק בה לפני כן והודח , כי מילא ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי