הטחות כלפי מעלה

היו מקרים שאסירי הגטאות הטיחו דברים – ברוב ייאושם – כלפי מעלה . המצב האיום , הגזרות הנוראות , ההשפלות וההשמדות האכזריות ערערו כל יסודות האמונה וזעזעו את כל ישותם של היהודים הנאנקים תחת עול השעבוד הנאצי האכזרי . לא היו מסוגלים להבין את כל המתהווה סביבם . הסתר הפנים שבר את רוחם ואף – במקרים לא מעטים – אמונתם התמוטטה , ואף שהאמונה עדיין הבהבה בלבם התריסו והטיחו דברים כלפי מעלה . בדרך כלל התייחסו גדולי התורה כלפי אותם מטיחים ומתריסים בהתאפקות ובהבנה : צערם של האומללים וצרותיהם הם שהביאום לכך . הרי היו מקרים שאף גדולי התורה [ בדורות קודמים ] אמרו דברים שקשה לאמרם כלפי מעלה . ומי לנו גדול ממשה רבנו , שאף הוא הטיח ואמר " למה ה › עתה ... ? " , ובדומה לו גם דוד וירמיהו ועוד מגדולי ישראל , בכל הדורות הטיחו והתריעו ויחד עם זה נשארו איתנים באמונתם . 29 העיר זקרוצ ' ים בפולין . ראו עמ ' . 99 , 80 , 20 - 19 שם לא נזכרת עיר מגוריו . 30 בבלי , בבא בתרא טז ע " ב . 31 שמות ה , כב . חכמי התורה במחנות השתדלו להחדיר את האמונה בלב אחיהם לסבל . בכל הזדמנות הטיפו ולימדו שלא להרהר אחרי מידותיו של הקב " ה . בהר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן