[דברי תורה על סדר הפרשות]

[ בראשית ] " ויהי הא › ם לנפש ח יּ ה " . חיה . הקובלנה שבשמים . החיה בחדר האחרון של המוזאון – האדם . באדם שלושה שותפים . חסר השותף השלישי – האלף . רק דם ודם . דם [ בגימטריה ] 44 [ שווה לצירוף ] אב ו – אם . השותף השלישי חסר מאורתו הנחש חזר האלף חדרה והשתלטה . הקב " ה דחה אותה והנחש הכניסה לעולם – ארור . עץ הדעת – להרוג הודה הקב " ה למלאכים שלא היה צריך לברוא את האדם . 38 ראו בהרחבה לעיל , עמ ' . 110 39 תהלים צ , טו . פסוק זה נדרש במשך הדורות על חובת הקב " ה להשיב לעם ישראל שמחה על כל שנות ייסורי הגלות הרבות . 40 מתוך קלטת של שיעור לחודש אייר תשמ " ט , ארכיון שז " ך . 41 בראשית ב , ז . 42 ייתכן שהכוונה לדברי הזוהר החריפים האלה : " כתיב ‘ לא תרצח ' וכתיב במעשה בראשית ‘ ישרצו המים שרץ נפש חיה ' , ואנת לא תקטול בר נש דאקרי הכי [ = ואתה לא תהרוג אדם שנקרא כך ] דכתיב ‘ ויהי האדם לנפש חיה ' ולא תהוו כדגים הללו דרברבי בלעי לזוטרי [ = שגדולים בולעים לקטנים ] " . זוהר , ג , יב ע " א . 43 השמטנו כאן שתי שורות שלא הבנו את פשרן : 1001 עולם נחרב – באלף העולמות . " ו יּ קרא אלקים לא וֹ ר י וֹ ם ולחשך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן