[מגמותיה של ההנהגה הרבנית]

הרבנים חששו לקיומו של העם היהודי כעם ה ' , [ ניסו להשפיע ] שלא ייתפסו לכפירה ושלא יתאבדו . ניסו לעודד ולחזק ברוח ובאמונה , [ כדי ] לשמור על הנשמה , על צלם אלוקים . 18 לתיאור מקביל ראו מ ' ניישטט , חורבן ומרד של יהודי וארשה : ספר עדויות ואזכרות , תל אביב תש " ז , עמ ' ; 480 נחמיה פולן חקר את הגותו וחייו של הרבי ומביא את עדותו של שמחה רותם שפעל להצלת הרב , אך טוען כי הדברים התרחשו בטרווניקי , ומוכיח כי גרסה זו היא הנכונה . ראו N . Polen , The Holy Fire : The Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira , Northvale , NJ 1994 , pp . . 152 - 156 , 184 - 186 על ניסיונות ההצלה של הרבי ראו עוד אצל ל ' ביין , מפנקסו של עיתונאי חסיד , ירושלים תשכ " ז , עמ ' . 35 - 27 19 מתוך פנקס ההר השישי , עמ ' . 50 20 רב בהונגריה , מחסידי האדמו " ר ממונקטש . כתב חיבורים בהלכה שרובם נאבדו בשואה . על מקרה דומה ראו אייבשיץ , בקרובי אקדש ( לעיל , הערה , ( 13 עמ ' ; 98 פרבשטין , בסתר רעם ( לעיל , הערה , ( 2 עמ ' . 218 , 100 21 מתוך תיקיית רשימות , מדור השואה . על הדיין רוסקין ועל הרב מדווארט ראו הרב ש ' הוברבאנד , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן