א. שאלות בלי סוף

. 1 חיפוש נימוקים על שום מה ? אילו ידעו היה יותר קל . לא ידעו על שום מה , וזה הרע מכול . כשהוציאו את רבן שמעון להורג בכה . אמר לו רבי ישמעאל : בשתי פסיעות אתה מונח בחיקו של עולם ואתה בוכה ? אמר לו אני בוכה על שום שאיני יודע על שום מה אני יוצא ליהרג . . 2 שאלת היחיד ושאלת העם . עם איוב , ולכל אחד חלק בו . אין תשובה . ניסיון עיוני כמו איוב . מאמין או לא ? חיפשו תשובות – נתגלו פרשיות חדשות . זוהר חדש , ש " ס חדש , ההיסטוריה , דברי הימים . . 3 אין תשובה לאושוויץ , וכל תשובה היא המעטת הדמות . 16 " דתני רב יוסף : ‘ אשר שברת ושמתם ' ( דברים י , ב ) – מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון" ( תלמוד בבלי , בבא בתרא יד ע " ב ) . מעניין כי הרב יהושע משה אהרונסון דרש כי שברי הלוחות הם אותם היהודים שלא שמרו על אמונתם בשואה . ראו עלי מרורות : יומנים , שו " ת , הגות בשואה , א' פרבשטין ( עורכת ) , ירושלים תשע " ד , עמ ' . 292 - 290 17 ראו בבלי , שבת יג ע " ב ; ל ע " ב . 18 ראו מכילתא משפטים פרשה יח . 19 על השואה כניסיון האחרון לפני הגאולה ראו אצל הרב חרל " פ , מעייני הישועה ( לעיל , הערה , ( 13 עמ' קלד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן