העלאת אפר הקדושים להר ציון. הטקס התקיים בעשרה בטבת תש"ט (.(1949