תוכן העניינים

פתח דבר 7 מבוא 9 פילוסופיה וקבלה במשנת הרב הנזיר 11 בין פילוסופיה לקבלה 14 הערות מתודולוגיות 20 ראש דבר : על חלום , זהות ומקום 26 חלק ראשון : ראשית הרוח - רקע ביוגרפי , היסטורי וחברתי פרק ראשון : ילדות ובחרות ( תרמ " ז - תרס " ז ) 33 חינוך וחברה 33 עבודת המוסר 44 רוח ההשכלה 60 פרק שני : באקדמיה של הברון גינזבורג ( תרס " ח - תרע " ב ) 75 לקראת מעבר 75 על פרשת דרכים 80 משבר ההשכלה היהודית ברוסיה 83 האקדמיה של הברון 96 פרק שלישי : חכמה ודעת ( תרע " ג - תרפ " א ) 112 בשערי האוניברסיטה 113 מעורבות קהילתית 123 כיסופים 133 אתנחתא 146 חלק שני : משב הרוח - עיון בספר " קול הנבואה" פרק ראשון : עריכת הספר - חזון ומציאות 153 התשתית התיאורטית 154 ניסיונות עריכה 160 הספר המודפס 172 פרק שני : ההיגיון העברי השמעי 187 מאפיינים והגדרות 187 מוטיב השמעיות 197 האומנם עברי ? 206 פרק שלישי : קבלה - עיון וחוויה 223 על ספרים ומקובלים 224 על קבלה ונבואה 233 על נבואה וחוויה 239 אחרית דבר 263 נספח : ארכיון ' נזר דוד ' - קול הנבואה 265 קטלוג מפורט 266 רשימת קיצורים וביבליוגרפיה 277 מפתחות 288  אל הספר
הקיבוץ המאוחד