כיצד יברך מי שאינו יכול לברך? על ברכת אישה בעבור בעלה

שו “ ת 6 אדר תשע “ ה , פברואר 2015 הרבנית ד “ ר מיכל טיקוצ ‘ ינסקי שו " ת 6 כיצד יברך מי שאינו יכול לברך ? על ברכת אישה בעבור בעלה הרבנית ד " ר מיכל טיקוצ 'ינסקי Blessings and Disabilities : Can a Woman Bless on Behalf of Her Husband ? Rabbanit Dr . Michal Tikochinsky התצלום על העטיפה : Wedding Rings on Old Wood , Jasmin Awad , www . Dreamstime . com אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ה נדפס בישראל , 2015  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר