16 הון קרנות ועודפים

. 1 מבוא בפרקים הקודמים למדנו כי נכסים שווים להתחייבויות ועוד ההון העצמי ( . ( Assets = Liabilities + Owners ’ Equity עסקנו רבות בניתוח עסקאות בחשבונאות בהתאם למשוואת המאזן וראינו שכאשר יש גידול בנכס , חייב להתקיים גידול מקביל בהון העצמי של העסק ( למשל , גידול בנכס החייבים מלווה בגידול ביתרת העודפים ) , ולחלופין גידול מקביל בהתחייבויות ( למשל , רכישת נכס בהלוואה יגרום לגידול ברכוש קבוע וגידול מקביל בהתחייבויות לזמן ארוך ) , ולחלופין קיטון מקביל בנכס אחר ( למשל גביית מזומן מלקוח תביא לגידול ביתרת המזומן מול קיטון ביתרת הלקוחות ) . במהלך ניתוח העסקאות נחשפנו לעובדה שההון העצמי במאזן העסק כולל כמה פריטים שונים . לדוגמא , ראינו שיתרת העודפים במאזן ( יתרת הרווח שלא יועדה ) גדלה עם הרווח הנקי לתקופה , וקטנה עם הכרזה על חלוקת דיבידנד . הדיון בנושא שערוך רכוש קבוע , חשף את קיומה של קרן הון בשם קרן שערוך , הנכללת בהון העצמי . קרן זו נוצרת כאשר עסק מחליט ליישם את מודל הערכה מחדש לנכסים קבועים . בפרק זה נבחן מקרוב את יתר מרכיבי ההון העצמי . כמו כן , נעסוק בעיקר בניתוח עסקאות שבין החברה לבין בעלי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ