15 דוח תזרים מזומנים

מלווה בגידול ביתרת המזומן , נסווג את השינוי השלילי ברכוש הקבוע כפריט חיובי בטור הפעילות השוטפת . משמעות הסיווג היא ביטול השפעת הפחת על הרווח הנקי מכיוון שהוצאות פחת אינן מהוות זרימה שוטפת של מזומנים . נבחן כעת את יתרת הרווח : סך השינוי ביתרת הרווח הוא עלייה בסך 1 , 832 שקל – מזה הרווח הנקי מהווה 1 , 932 שקל , וירידה עקב הכרזת דיבידנד בסך 100 שקל . עלייה בהון העצמי תלווה בעלייה ביתרת המזומנים . לכן נסווג את העלייה ביתרת הרווח הנוצרת מהרווח הנקי כפריט פעילות שוטפת ואת הכרזת הדיבידנד נסווג כפעילות מימון . הניתוח לא יהיה שלם מבלי שננתח גם את השינוי ביתרת ההתחייבות דיבידנד לשלם . מכיוון שיש גידול בהתחייבות , הרי חייבת להיות גם עלייה ביתרת המזומנים . ולכן , הדיבידנד שאכן שולם במזומן אינו 100 שקל אלא 50 שקל בלבד . נציג כעת את דוח תזרים המזומנים . נבהיר שהדוח המוצג להלן שונה במעט מזה המוצג על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , ועל נקודה זו נרחיב בהמשך . חברת עדי בע ”מ דוח תזרים מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 . 12 . 2016 2015 2016 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שקלים שקלים רווח נקי לתקופה 2 , 300 1 , 93...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ