13 הטיפול החשבונאי בהפרשות, התחייבויות תלויות והטבות לעובדים

. 1 מבוא בפרקים קודמים הגדרנו את המונח התחייבות ( Liability ) כמחויבות בהווה ( Present , ( Obligation הנובעת מאירוע בעבר ( , ( Past Event שסילוקה צפוי לגרום לתזרים שלילי של משאבים מן העסק . ראינו שכדי שהתחייבות תוכר במאזן העסק חייבים להתקיים כמה תנאים : קיימת מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע שכבר קרה בעבר , והעסק צפוי לסלק את המחויבות באמצעות תשלום במזומן או בשווה מזומן . בפרקים הקודמים ראינו דוגמאות רבות להתחייבויות המוכרות במאזן העסק . התחייבויות אלה כללו התחייבויות תפעוליות ( Operating Liabilities ) כגון התחייבויות לספקים , מסים לשלם או שכר עבודה לשלם . ראינו גם התחייבויות בעלות אופי פיננסי ( Financial Liabilities ) כגון הלוואות לזמן ארוך , חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך , איגרות חוב לזמן ארוך ודיבידנד לשלם . המשותף לכל ההתחייבויות האלה הוא שסכום הפירעון וזמן הפירעון היו ידועים כמעט בוודאות . פרק זה עוסק באי ודאות . במיוחד נעסוק במחויבויות שעיתוי פירעונן אינו ודאי , במחויבויות שסכום פירעונן אינו ודאי , ובמקרים שעצם קיומה של המחויבות אינו ידוע בוודאות . בנוסף , פרק זה יעסוק בהתחייבויו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ