9 רכוש קבוע – סוגיות מיוחדות

. 1 מודל השערוך ( הערכה מחדש ) בפרק הקודם הצגנו את מודל העלות להצגת נכסים קבועים במאזן . ראינו שהערך בספרים ( Carrying Amount , or Book Value ) של נכס קבוע במאזן הוא העלות בניכוי הפחת שנצבר ( Accumulated Depreciation ) ובניכוי הפסדים מירידת ערך ( Impairment Losses ) שנוצרו . התקינה החשבונאית הבינלאומית ( תקן חשבונאות בינלאומי מספר , 16 רכוש קבוע ) מתירה לעסק להציג נכסים קבועים בערך משוערך ( . ( Revalued Amount בכך מתיר התקן הבינלאומי לחרוג מעקרון העלות ההיסטורית ולהציג נכסים בשווים ההוגן ליום ביצוע השערוך . נדגיש שבהתאם לכללי החשבונאות בארה ” ב לא ניתן לבצע שערוך נכסים כלפי מעלה , אך קיימת חובה להכיר בהפסדים מירידת ערך נכסים קבועים . מודל הערכה מחדש ( Revaluation Model ) אומר כדלקמן : פריט שניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן , יוצג בסכום משוערך בניכוי פחת שנצבר לאחר השערוך ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר השערוך . הערכה מחדש אינה אירוע חד פעמי בחיי העסק . ברגע שעסק החליט להציג נכסים קבועים לפי מודל השערוך , יש לבצע הערכה מחדש באופן סדיר ( גישה מחמירה אומרת שהמונח " באופן סדיר ”...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ