6 מלאי ועלות המכירות

להלן דוגמא נוספת תוך שימוש בחברת קאסטרו לצורך ניתוח עסקאות המלאי . חברת קאסטרו מייצרת מוצרי הלבשה בעצמה ובעזרת קבלני משנה וכן רוכשת מוצרי הלבשה מוכנים למכירה . במאזן ליום , 31 . 12 . 2009 הציגה קאסטרו את הנתונים הבאים : קאסטרו – מאזן ליום : 31 . 12 . 2014 מלאי במאזן 174 , 049 31 . 12 . 2014 שקל ===== מלאי במאזן 165 , 622 31 . 12 . 2013 שקל ===== בדוח הרווח והפסד של החברה לשנת 2014 נכללה עלות מכירות בסך 351 , 022 שקל . בביאורים לדוחות הכספיים , כללה החברה את הנתונים הבאים : ביאור – 9 מלאי ( אלפי שקלים ) 31 . 12 . 2013 31 . 12 . 2014 חומרי גלם ועזר 465 69 תוצרת גמורה 165 , 157 173 , 980 סך הכול 165 , 622 174 , 049 עלות המלאי שהוכרה כהוצאה וכלולה בסעיף עלות המכר בדוחות על הרווח הכולל לשנת 2014 הינה 309 , 495 שקל ( 274 , 326 – 2013 שקל ) . במהלך שנת 2014 נכללה בעלות המכר ירידת ערך מלאי בסך 4 . 7 מיליון שקל ( 4 . 2 – 2013 מיליון שקל ) . ביאור – 19 עלות ההכנסות ( אלפי שקלים ) 2012 2013 2014 אלפי שקלים רכישת מוצרים קנויים 265 , 926 292 , 615 317 , 108 צריכת חומרי גלם ועזר 7 , 513 4 , 447 813 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ