5 נכסים שוטפים

. 1 מבוא המונח " נכסים שוטפים ” ( Current Assets ) מתייחס , בדרך כלל , לנכסים במאזן שאורך החיים שלהם הוא פחות משנה אחת . במסגרת זו ייכללו נכסים שאורך החיים שלהם הוא עד שנה או שצפוי שימומשו בתוך תקופה של שנה . באופן פורמלי , ההגדרה של רוכש שוטף היא : . 1 מזומנים ושווי מזומנים , אלא אם כן הם מוגבלים להחלפה או לשימוש לזמן ארוך . . 2 נכסים הצפויים להתממש בתוך 12 חודשים מתאריך המאזן . . 3 נכסים המוחזקים למטרות מסחר . . 4 נכסים הממומשים , מוחזקים או נצרכים במהלכו הרגיל של המחזור התפעולי של העסק . יש להדגיש כי כל נכס אחר יסווג כנכס שאינו שוטף . לצורך הדגמה , להלן חלק הנכסים השוטפים במאזנה של רמי לוי שיווק השקמה בע ”מ ליום 31 . 12 . 2014 ( מספרי השוואה ליום : ( 31 . 12 . 2013 רמי לוי שיווק השקמה בע ”מ במיליוני שקלים 31 . 12 . 2013 31 . 12 . 2014 מזומנים ושווי מזומנים 129 , 308 150 , 696 השקעות לזמן קצר 84 , 508 98 , 894 לקוחות 283 , 358 314 , 603 חייבים ויתרות חובה 18 , 812 7 , 316 מסים שוטפים לקבל 17 , 896 32 , 430 מלאי 149 , 572 191 , 801 סך נכסים שוטפים 683 , 454 795 , 740 הנכסים השוטפים מו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ