2 מבנה הדוחות הכספיים

. 1 מבוא דוח כספי תקופתי כולל , בין היתר , את ארבעת הדוחות הכספיים העיקריים : ( א ) דוח על המצב הכספי – המאזן ( ב ) דוח על תוצאות הפעולות – דוח רווח והפסד ( ג ) דוח על תזרימי מזומנים ( ד ) דוח על השינויים בהון העצמי נוסף על ארבעת הדוחות הכספיים העיקריים , הדוח הכספי כולל ביאורים לדוחות הכספיים וכן את דוח המבקר החיצוני ( רואה החשבון של המבוקר ) . דוחות כספיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך כוללים גם את דוח הדירקטוריון . מטרת פרק זה היא לסקור את המבנה של ארבעת הדוחות הכספיים העיקריים ולהבין את הקשרים ביניהם . . 2 הדוח על המצב הכספי – המאזן המאזן הוא דוח המציג , לנקודת זמן מסוימת , נתונים על המשאבים הכלכליים ( Economic Resources ) הנמצאים בשליטת הפירמה המדווחת , מצד אחד , ומצד אחר נתונים על הבעלים של אותם משאבים . המשאבים הנשלטים על ידי הפירמה נקראים נכסים ( , ( Assets והבעלים של אותם נכסים הם נותני האשראי לפירמה ובעלי המניות שלה . הבעלות של נותני האשראי באה לידי ביטוי במאזן בסעיפי ההתחייבויות של הפירמה ( , ( Liabilities ואילו הבעלות של בעלי המניות באה לידי ביטוי במאזן בסעיף ההון העצ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ