מה בפרק?

בפרק זה נציג רעיונות לתכנים ולהפעלה מדעית המתאימים להוראה לשם אימון ופיתוח מיומנויות וחשיבה של תלמידים עם ליקויי למידה . התכנים מאורגנים כתכנית רב - תחומית הבנויה כסליל . מטרת התכנית המוצעת כאן היא ניצול לימוד המדעים לאימון מיומנויות של תלמידים לקויי למידה בד בבד עם לימוד התכנים . תהליך זה מופעל בכל הרבדים שהוצגו בפרק הקודם , ומורכב ממיומנויות חושיות ומוטוריות וממיומנויות חשיבה ברמות שונות . מודל ההוראה , שתמציתו תוצג כאן , נשען על שיטות הוראה שנסקרו בפרקים הקודמים ומרחיב אותן . נקודת המוצא היא האפיונים של תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה , בהסתמך על ממצאי המחקרים שתוארו בפרקים הקודמים . בסוף הפרק נציג שתי דוגמאות מורחבות להוראה רב - שלבית של תכנים שבתכנית ההוראה במדעים בנושאים גוף האדם והפסולת . בתכנים אלה נציג עקרונות של המחשה ומיקוד בתוך תבנית הוראה הנמשכת שנים אחדות ובביצוע של העברה בין הנושאים הנלמדים באותה השנה . כדי שהלימוד יהיה לימוד חווייתי ובעל השפעה , מלווים אותו בכל הנושאים בהתנסויות מחוץ לחדר הכיתה למשל בפינת חי , במעקב אחרי מזג האוויר .  אל הספר
מכון מופ"ת