תרשים 3ז. מוותרים על כל הקווים. הערכים המשתנים של הגורם הנמדד מוצגים בנקודות