תרשים 3ה. רישום הפוך של התהליך, מציר ה-.Y קו, המקביל לציר ה-,X מתחיל מהערך הנמדד כפי שהוא מיוצג על ציר ה-,Y מגיע עד לתאריך שבו בוצעה המדידה. בהמשך העבודה מסמנים נקודה במישור הגרף