תרשים 3ד. סרטוט קו מקביל לציר ה-X מראש הערך של הגודל המציין את הערך על ציר ה-.Y אותה פעולה נעשית לכל נקודות המדידה