תרשים 3ג. ממשיכים באיור קווים נוספים הניצבים לציר ה-X )ומקבילים זה לזה(, המתאימים לערכי הכמות הנמדדת בהמשך סדרת המדידות