תרשים 3ב. בנקודה של התחלת המדידה מסורטט קו הניצב לציר ה-X ומקביל לציר ה-.Y אורכו מייצג את הערך של הכמות הנמדדת בתחילת סדרת המדידות