תרשים 2ב: מיון על פי דיאגרמת רחובות לוגיים תרשים :2 מיון דו-ממדי באמצעות דיאגרמת מעגלים ודיאגרמת רחובות לוגיים