תרשים :1 ארגון תאוריות החשיבה והלמידה שייסקרו בפרק זה