'פיגורה' - אפולוגיה על 'הברית הישנה' בעידן של פילולוגיה ארית

הלאה הברית הישנה ! נצרות שעדיין דבקה בברית הישנה היא דת יהודית , שאינה מתיישבת עם רוח העם הגרמני . החלטה בכינוס ' הנוצרים הגרמנים ' , ' היכל הספורט ' , ברלין , 13 בנובמבר 1933 על יסוד התפתחותה הסמנטית , מילה יכולה לחולל מצב היסטורי חדש ולהביא לפיתוח של תבניות לשוניות שישפיעו משך מאות בשנים . המצב ההיסטורי שבעטיו יצא פאולוס הקדוש להטיף בקרב הגויים הביא ליצירת פרשנות פיגורלית ] של ההיסטוריה [ ולהשפעתה העצומה בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים . אוארבך , ' פיגורה ' ) 1938 ( מאמרו החלוצי של אוארבך , ' פיגורה ' , ראה אור ב - , 1938 אם כי הוא החל לכתוב אותו " במרבורג זמן קצר לפני שיצאתי לאיסטנבול " , Auerbach , “ Figura , " in Scenes from the Drama of European . 26 Literature ) Gloucester , MA : Peter Smith , 1973 ( . כל מראי המקום הם מן המהדורה הזאת . Jesse M . Gellrich , “ Figura , Allegory , and the Question of . 27 , History , " in Literary History and the Challenge of Philology p . 111 . לדברי מרטין אלסקי ) , Martin Elsky מכתב אל המחבר , 1 ביולי , ) 2011 " גלריך צודק בטענה שאוארבך החל לכתוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד