מאמר מלחמה בשלום

טז פלגי מים ירדו עיני , וכנחל שוטף פרצר ועברו על לחיי , ' מרי קראי את דברי נ בזי " ח כפרקי הדעת , " שכהתימו לדבר אורות החטאת והאשם של המתחכמים האלה כתב , הי יודע אם יכופר העין הזה לכל המעלימים עיניהם , וטומנים 233 ידיהם , מהציל הנפשות הנצורים בחרמם שאם באבדת ממון נא ' לא תוכל להתעלם ואף כי באבדת נפשות רבות כר , וגם על אלה שירבו לחרף ולגדף אותנו ולתבבי לחרפה ולשמצה על כלי מה , * ראוי לנו שיכבשו רחמינו את כעסנו , ונוסיף לחוס ולרחם עליהם , ריכמרו חמלת לבבנו על אחינו ועל בנינו אלה התועים וטועים בדרכי השכל , ששבוים המה ביר תמהון השגעון * אשר יאכפם מבלי הרף לעשרת מעשים אשר לא יעשר בין אנשים אשר רעתם צלולה , כי כלום מחרף ומגדף אדם את אביו ואת אמו בשבתם לבדד ראין זר אתם , ואף כי לעיני קהל גדול ואספסרף המון אדם רב , אם לא כי דעתי עזבהו , ולבר ושכלו בל עמו , * — והיתכן או הנכון היא אל האברת אלה אם כני רעת המה , שיכעסר על הבן המשוגע הזה , ויצאו לקראתו ג " כ בדברי ברז רכלימות בחרי אף ושטף זעם , 0 או במהלומות יד או מקל חובלים " יקרמו עליו , — הס מלהזכיר / אך יחרשו 220 על פי תהלים קיט . קלו ; פלגי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן