בזכותן של הרבנים

ענייני , כמר שהודיע כל זה המגיד מסלרצק להמגיד מליק . ° * האין זה גרלרת ואמץ הלב שאץ כמהרז האין אבחנו חייבים לתת שבת מגדול עז לשמר הגדול ? כל הדברים האלה להרבה כיוצא בהם גלוים וידועים ומפורסמים על ידי מה " ע [ = מכתבי העת ] ולא חזרנו עליהם רק מפני שראינו שנשתקעו לפי שעה מלבכם ; אכל כמה וכמה דברים גדולים רטובים מאלה שלא הגיעו לידי פרסום ונעשים בחשאי ע " י רבנינו איש איש בעיר מושכר , תקצר היריעה מהכיל לספר את כלם וגם אי אפשר לאיש אחד המלאכה לגמור , ובכל זאת אץ אנחנו בני 3 חורין להבטל ממנה ' ועל כן נביא בזה מעט מהרבה כדי להפך בוכותם ולספר בשבחם של גדולי הדור אשר עיני כל ישראל עליהם , רכל המוציאים לאור מכתבי העתים לבני ישראל כורעים ומשחחוים לפניהם ומבקשים רחמים מהם על עמם ; וראו בל בית ישראל במה רבניהם רגאוביהם עסוקים בעת רעה זאת , כמה יש ביכלתם לעשות ומה יש לנר עוד תקוה לקות מהם בימים יבאו . לפני הפסח העבר כעת אשר גבר הרעבון בעירנו * והיוקר והמחסור עלו עד אך פאנטיקער בדול הוא ג " נו ,.. ] ויהי היום בחודש ניסן באתי לבית המדרש נ ... ] וכה אמר למק הכעיסני : לוא לא היה ר " ת במ " ע [ דכרי תורה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן