הפולמוס הסאטירי — בין יל"ג לרבני ליטא עיון משווה בכתבי פולמוס

הוי זהיר בגרולתן [ של חכמים ] שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש . ' מה גדל כוחה של הסתירה שהיא מעןררת ישנים ומשחת אלמיס , עוקרת הריס ממקומם ומרקדת ארזי הלבנון כמו עגל ; הפטישים החזקים יתפוצצו והעמודים הימגיס יתפלצ > ן \ באיגרתו של יל " ג ליהושע סירקין מכ " ג בתמוז תר " ל ( 10 . 6 . 1870 ) הוא מעיה כי 3 מאמרו ' בזכותן של הרבנים ' ' הקים מאחורי תבוריהם HK כל פרערשי בתי המדרש בארצנו והנם נתרזים מתוך םניקטיהוך \ המאמר הזה נכתב כסאטירה 1 משנה » בות כ . י . 2 מתוך ימכר 1 כ מאח המחבר אל המו " ל / הקדמת יל '' ב למהדורה תרל " ר של 'עולם כמנהגי , כל כתבי יל " ג , פרוזה . תל אכיכ תש '' ך עמי ב . המנויים ' אתי הלבנרף , ' פטישים חזקים ' ו ' עמודים ימניים ' רומזים לרבנים המתעטרים . כידוע , בכינויים הללו . 3 המליץ , שנה השיעית . בליון , 47 ב ' בטבת תר " ל , עמי . 329 - 328 4 מחנותיהם , היכליהם . על פי ויקרא רכה פ " א : יהיו אומדת העולם שומעין קול הדיבור ונתרזיז [ מטילים גללים ] מתוך פנוקטיהון [ היכליהם ] ' . ראה : אגרות יהורה ליב גארדאן , מהדורת יצחק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן